Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | INTRODUCTIE

Ik wil je bedanken voor jouw interesse in Simone Ravier Webdesign (hierna ook: “ik, mij, mijn”). Dit zijn mijn algemene voorwaarden, waarin ik de voorwaarden vastleg waaronder ik mijn diensten aan mijn klanten lever. Lees ze dan ook aandachtig door.

Simone Ravier Webdesign is een eenmanszaak, gevestigd in Castricum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80369952.

Simone Ravier Webdesign is opgericht in 2020 en richt zich op design, bouw, support en onderhoud van WordPress websites en online marketing.

 

ARTIKEL 2 | LEESWIJZER

 In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:

 • Jij, je, jou(w): de natuurlijk persoon of rechtspersoon (i.e. opdrachtgever) die met Simone Ravier Webdesign een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, niet zijnde een consument;
 • Opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is overeengekomen;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;
 • Wij, we, ons: jij en Simone Ravier Webdesign.

 

ARTIKEL 3 | AANBOD & TOEPASSING

 1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met mij en op alle werkzaamheden die ik voor jou verricht.
 2. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
 3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De geldigheidsduur van de offerte is 14 dagen na datum van verzending.
 5. Prijzen in mijn offertes zijn altijd exclusief BTW.

 

ARTIKEL 4 | START VAN ONZE SAMENWERKING

 1. Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat jij een schriftelijk akkoord hebt gegeven op de offerte of opdrachtovereenkomst.
 2. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.
 3. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend voor mij. Dit betekent onder andere dat, nadat jij mijn aanbod hebt aanvaard, je niet zomaar zonder mijn toestemming de opdracht kan wijzigen. Indien jij de opdracht wenst te wijzigen (waaronder ook het uitbreiden van de opdracht wordt verstaan), gaan we samen naar de mogelijkheden kijken (dit wordt dan als meerwerk in rekening gebracht). Desondanks ben ik nooit verplicht om een wijzigingsverzoek te accepteren.
 4. Het kan zijn dat ik jou om een vooruitbetaling vraag. Indien ik om een vooruitbetaling hebt gevraagd, begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de (volledige) vooruitbetaling heb ontvangen.
 5. Indien ik een tijdschema heb aangegeven en / of een datum voor oplevering (“deadline”), geldt dit tijdschema / deze datum slechts als uitgangspunt. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor ik het tijdschema / de deadline niet kan halen, mag ik de oplevering altijd uitstellen. Natuurlijk breng ik je hiervan op de hoogte.

 

ARTIKEL 5 | UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar mijn eigen creatieve inzicht uit. Natuurlijk span ik mij in om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren maar ik kan niet beloven dat er een bepaald gewenst resultaat wordt behaald.
 2. Je stelt 1 contactpersoon aan waarmee ik tijdens de opdracht zal communiceren.
 3. Jouw inbreng is belangrijk voor een goede uitvoering van de opdracht. Ik heb dan ook geregeld jouw aandacht en medewerking nodig. Je dient in ieder geval:
  • ervoor te zorgen dat je tijdig alle content (zoals foto’s, teksten en video’s) aanlevert die je in de website opgenomen wilt hebben. Deze content dien je in de door mij aangeven bestandsvorm / wijze aan te leveren en in ieder geval binnen 14 dagen nadat ik hierom heb gevraagd. Waar nodig zal ik dit materiaal bewerken (zoals het verkleinen van afbeeldingen) om dit geschikt te maken voor opname in de website;
  • ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 4. Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik besluiten mijn werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Ook kan ik extra kosten in rekening brengen vanwege de vertraging die is ontstaan.
 5. Ik heb het recht om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming) en ben niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid  2 zijn niet van toepassing op de opdracht. Ook artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Ik heb geen bewaarplicht m.b.t. de gebruikte / ontwikkelde materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. Jij dient van alle door jou aangeleverde bestanden een kopie te behouden. Bronbestanden worden niet aangeleverd.
 7. Voor de uitvoering van de overeenkomst maak ik gebruik van de (online) diensten en producten van derden (zoals open source software). Ik ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door deze (online) diensten en producten van derde partijen.
 8. Je begrijpt dat website optimalisatie en / of SEO niet tot mijn werkzaamheden behoort, tenzij wij anders overeenkomen.
 9. Je begrijpt en erkent dat ik geen garantie geef voor een bepaalde snelheid van de website (de snelheid waarmee webpagina’s worden geladen).
 10. Je begrijpt en erkent dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag / registratie van jouw domeinnaam.
 11. Je begrijpt en erkent dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de hosting van jouw website.
 12. Je begrijpt en erkent dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en het maken van backups van de website, tenzij jij bij mij schriftelijk een onderhoudscontract hebt afgenomen (zie ook artikel 7).
 13. Jij begrijpt en erkent dat ik niet kan garanderen dat een website - na oplevering - foutloos blijft functioneren.

 

ARTIKEL 6 | SUPPORT

 1. Onder support werkzaamheden worden aanpassingen aan een website verstaan, zoals het aanmaken van een extra pagina, het aanpassen van het menu of het toevoegen van een nieuwe functionaliteit.
 2. Indien jij support werkzaamheden door mij wilt laten verrichten, kan je een strippenkaart aanschaffen (van 4 of 8 uur). Door het aanschaffen van een strippenkaart koop jij het recht om het overeengekomen aantal uren support bij mij af te nemen.
 3. De strippenkaart dient bij vooruitbetaling te worden betaald door jou.
 4. Een strippenkaart is niet overdraagbaar en maximaal 12 maanden geldig.
 5. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding voor niet opgenomen uren. Restitutie is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 7 | ONDERHOUD

 1. Indien jij onderhoudswerkzaamheden door mij wilt laten verrichten, kan je een onderhoudscontract bij mij afsluiten met een minimale looptijd van 1 jaar.
 2. Het is niet mogelijk om het onderhoudscontract tussentijds te beëindigen. Restitutie is dan ook niet mogelijk.
 3. De vergoeding voor het onderhoudscontract gaat in zodra de website online staat. Als de website 3 maanden na de start van de bouw van de website nog niet online staat, dan gaat de vergoeding op die datum in.
  NB. Onderhoud wordt al gepleegd tijdens de bouw van de website om de site veilig te houden.
 4. De vergoeding voor het onderhoudscontract dient bij vooruitbetaling te worden betaald.
 5. Wanneer je site ondanks mijn onderhoud toch wordt gehackt, kan ik daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Dat kan namelijk aan vele factoren liggen. Ik breng jou in contact met een technisch specialist die de gehackte website voor jou kan opschonen.

 

ARTIKEL 8 | FEEDBACK

 1. Ik vind het natuurlijk uiterst belangrijk dat jij tevreden bent met een door mij ontwikkelde website en hanteer daarom 2 feedbackrondes als onderdeel van de opdracht. In een feedbackronde krijg jij de mogelijkheid om jouw op- en aanmerkingen door te geven die ik - waar redelijk - zal verwerken. Nadat ik aan jou heb laten weten dat ik jouw feedback nodig heb, dien je binnen 7 dagen jouw op- en aanmerkingen door te geven. Indien je niet binnen deze 7 dagen hebt gereageerd, ga ik ervan uit dat je tevreden bent met de reeds verrichte werkzaamheden, en ga ik door met de (verdere) ontwikkeling, dan wel oplevering van de website. Wil je een extra feedbackronde? Dan wordt dit op basis van meerwerk in rekening gebracht volgens mijn gebruikelijke tarief.

 

ARTIKEL 9 | VERGOEDING

 1. Mijn vergoeding bestaat uit:
  • een vaste prijs of mijn uurtarief voor de door mij verrichte werkzaamheden;
  • eventuele extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor producten, kosten voor ingeschakelde derden, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.
 2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. Je dient een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald.
  • 50% van de opdrachtsom wordt gefactureerd na akkoord op de opdrachtbevestiging. Pas na ontvangst van deze aanbetaling zal ik starten met de opdracht.
  • 50% van de opdrachtsom wordt gefactureerd voor het online gaan van de website, maar uiterlijk 3 maanden na de start van mijn werkzaamheden.
 3. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik je 1 keer een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 14 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening. Ik hoef niet aan te tonen dat ik deze kosten ook daadwerkelijk heb gemaakt.
 4. Je dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.
 5. Ik heb het recht om mijn tarieven op elk gewenst moment te herzien. Natuurlijk breng ik jou daarvan op de hoogte.

 

ARTIKEL 10 | INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Op mijn (creatieve) werken (zoals websites, ontwerpen e.d.) die voortvloeien uit de opdracht, is de Auteurswet van toepassing en (eventuele) andere intellectuele eigendomsrechten. Het is mijn intellectuele eigendom.
 2. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.
 3. Je mag mijn (creatieve) werken alleen gebruiken voor het overeengekomen doel en medium. Indien wij niet concreet een doel hebben afgesproken is jouw gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk bestemd is. Jij dient uiteraard wel mijn persoonlijkheidsrechten te respecteren. Wil jij liever dat ik mijn auteursrechten op het werk aan jou overdraag? Dan is dit mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.
 4. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij al aan jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.
 5. Indien je mijn (creatieve) werk voor een ander medium of doel wilt gebruiken dan waarvoor het kennelijk bestemd is, dien jij mij hierover op de hoogte te stellen. Indien ik akkoord ga, stellen we een aanvullende overeenkomst op.
 6. Je mag het design van de website niet wijzigen. Aanpassingen in het design worden door mijzelf uitgevoerd tegen mijn uurtarief of via de support strippenkaart.
 7. Ik heb het recht om mijn (bedrijfs)naam in het design van de website te verwerken (in de “footer”). Deze naamsvermelding mag je niet zonder mijn schriftelijke toestemming verwijderen.
 8. Ik mag jouw (bedrijfs)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (op bijvoorbeeld mijn social media, website e.d.).

 

ARTIKEL 11 | BEËINDIGING

 1. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd (zoals de overeenkomst tot het bouwen van een website), kan tussentijds niet door jou worden opgezegd, tenzij wij schriftelijk andere afspraken maken.
 2. Ik mag op ieder gewenst moment de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door jou of mij zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven worden te gemaakt.

 

ARTIKEL 12 | KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien je niet tevreden bent met mijn dienstverlening, kan je schriftelijk een klacht indienen. Je dient wel binnen een redelijke tijd te klagen. Het indienen van een klacht binnen 30 dagen na het einde van de opdracht vind ik redelijk, daarna niet meer. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat jij jouw betaling mag opschorten.
 2. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mijn volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de laatst toegezonden factuur, met een maximum van EUR 1000,-.
 3. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.
 4. Ik ben in ieder geval nooit aansprakelijk voor:
  • schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken;
  • de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, leverancier, domeinnaam-registrant of anderen waarop ik geen invloed kan uitoefenen.
 5. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

 

ARTIKEL 13 | OVERMACHT

 1. Ik hoef mijn verplichtingen niet na te komen, indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt - naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald  - onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken - voorzien of niet voorzien - waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik redelijkerwijs niet in staat ben om mijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien een periode van overmacht langer duurt dan een maand, mogen wij allebei de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbinden.
 3. Voor zover ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk mijn verplichtingen uit onze overeenkomst ben nagekomen (of nog kan nakomen), mag ik het al uitgevoerde (c.q. uitvoerbare deel) gedeelte in rekening bij jou brengen. Jij bent verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 14 | RECHT, RECHTER

 1. Indien er een conflict ontstaat doen we eerst onze uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Indien dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. De rechtbank in het arrondissement waar ik gevestigd ben, is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.
 2. Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 15 | OVERIGE

 1. Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, stel ik je hiervan natuurlijk op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent.
 2. Alles dat ik lever, blijft mijn eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen. Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met mijn eigendommen.

 

Versie: juni 2023